Ga naar content

Privacyverklaring, behandelovereenkomst en klachten

Privacyverklaring & WGBO

Ten behoeve van de behandeling en facturering vraag ik als acupuncturist persoonlijke gegevens. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het doel van deze wet is u als client te beschermen. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik behandel en beveilig uw persoonlijke gegevens uiteraard zorgvuldig. De AVG (Algemene Verordering Gegevensverwerking) is hierbij bepalend. Tijdens de intake zal ik de rechten en plichten voor mij als behandelaar en voor u als client, mondeling toelichten.

Als uw behandelaar ben ik gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl.

Welke gegevens
Er worden door mij niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk is voor behandeling en facturering. Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering worden medische gegevens opgeslagen. Daarnaast worden ten behoeve van facturering en het kunnen toezenden van de factuur uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en/of geboortedatum opgeslagen.

Bewaartermijn
Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 20 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Beveiliging en delen van gegevens met derden
Uw persoonlijke gegevens worden door mij beveiligd digitaal opgeslagen, en zijn ontoegankelijk voor derden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen door mij ingezien en worden alleen met anderen gedeeld nadat u daarvoor eerst uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uw gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm gebruikt worden voor intervisie doeleinden. Voor de collega’s die deelnemen aan deze intervisiebijeenkomsten geldt tevens een geheimhoudingsplicht. 

Wat zijn uw rechten als cliënt?
Als u wilt weten welke gegevens ik heb opgeslagen, dan kunt u in overleg met mij uw gegevens inzien. Als het overzicht naar je mening onjuistheden bevat, dan kunt u mij schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan. Als cliënt heeft u het recht om persoonsgegevens die (na eerdere nadrukkelijke toestemming) zijn gedeeld met anderen (bijvoorbeeld bij waarneming) te laten verwijderen. Als cliënt heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Ik streef naar de beste zorg en open communicatie. Mocht er onduidelijkheid ontstaan of bent u niet tevreden, dan hoor ik dit graag van u. Neem dan contact met mij op en samen zoeken we naar een passende oplossing. Als we er echt niet uitkomen dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft hiervoor een klachtenfunctionaris, bereikbaar via het secretariaat van de NVA. Deze zal u onpartijdig adviseren en kan ook als er na bemiddeling u er niet uitkomt u helpen bij het indienen van een klacht bij de Stichting Zorggeschil.

Een uitgebreide tekst, afkomstig van de website van de NVA, vindt u hier.